Prawo gospodarcze i prawo spółek

Prawo gospodarcze i prawo spółek obejmuje:

  1. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek
  2. Doradztwo przy wyborze optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  3. Sporządzanie aktów założycielskich, statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń
  4. Prowadzenie postępowań rejestrowych spółek i wszelkich innych podmiotów gospodarczych,
  5. Obsługę organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
  6. Opracowywanie porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,
  7. Rozwiązywanie sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/ akcjonariuszami,
  8. Przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz łączenia i podziału spółek prawa handlowego,
  9. Nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
  10. Postępowanie likwidacyjne w celu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.