Obsługa prawna inwestycji i przedsięwzięć deweloperskich

Obsługa prawna inwestycji i przedsięwzięć deweloperskich obejmuje:

1. Bieżącą obsługę prawną w procesie budowlanym – doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości,
2. Przygotowywanie opinii i analiz prawnych z zakresu inwestycji budowlanych,
3. Sporządzanie pism oraz wzorców umów (umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, przedwstępne, rezerwacyjne, umowy najmu i inne),
4. Sporządzanie, analizy i weryfikacje umów pod kątem formalno-prawnym oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych,
5. Analizę stanów prawnych i ewentualnych sporów w procesie budowlanym, stosunków pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i dalszymi podwykonawcami, w tym organizację i zapewnienie bezpieczeństwa inwestora oraz jego odpowiedzialności wobec podwykonawców,
6. Reprezentację przed sądami i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
7. Reprezentację w kontaktach z bankami i instytucjami finansowymi, począwszy od rozmów i negocjacji zmierzających do ustalenia warunków,
8. Analizy prawne nieruchomości, w celu ustalenia ich stanu prawnego,
9. Doradztwo i reprezentację w trakcie postępowań administracyjnych, cywilnych i wieczystoksięgowych,
10. Windykację należności i reprezentację w sądzie oraz przed organami egzekucyjnymi,
11. Kontakt z klientami, obsługę prawną składanych reklamacji,
12. Kontakt z notariuszami, współpracę przy przygotowywaniu aktów prawnych wymagających formy aktu notarialnego,
13. Doradztwo i reprezentację inwestora w stosunkach ze wspólnotami mieszkaniowymi.