Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje:

  1. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego
  2. Sporządzanie umów i projektów umów dotyczących wszelkich czynności prawnych,
  3. Opiniowanie i negocjacji umów,
  4. Uczestnictwo w negocjacjach;
  5. Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wszelkiego rodzaju umów.
  6. Bieżące doradztwo z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego,
  7. Opracowywanie pozwów, interwencji, apelacji, kasacji, skarg i sprzeciwów,
  8. Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych
  9. Zastępstwo prawne przed organami administracji państwowej i samorządowej
  10. Prowadzenie spraw spadkowych