Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Obsługa wspólnot mieszkaniowych:

1. Udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych,
2. Sporządzanie regulaminów i uchwał wspólnoty mieszkaniowej oraz uchwał zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
3. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi,
4. Windykacja należności od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej,
5. Sporządzanie i opiniowanie umów o administrowanie, umów dzierżawy i najmu, umów sprzedaży oraz umów o dzieło i o roboty budowlane,
6. Prowadzenie spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach związanych z bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej, w tym spraw o eksmisję lub zapłatę, spraw odszkodowawczych, spraw dotyczących zaskarżania uchwał wspólnoty