PPP / Koncesja na roboty budowlane i usługi

PPP / Koncesja na roboty budowlane i usługi / Zamówienia publiczne obejmuje:

  1. Przygotowanie procedur udzielania zamówień publicznych,
  2. Przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  3. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału
   w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy,
   weryfikacja treści ogłoszenia, itp.;
  4. Pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  5. Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, a także zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych,
  6. Pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;

bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie;